Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava
Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008 määrusega nr.87
§ 10 Koostöö lapsevanemaga
(1) Lasteasutuse pedagoogid teevad lapsevanemaga lapse arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb dialoogil, vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel.

Sotsiaalsed ja enesekohased oskused – mõistetakse lapse oskusi teistega suhelda, tajuda nii iseennast kui ka partnereid, võtta omaks ühiskonnas üldtunnustatud tavasid ning lähtuda eetilistest tõekspidamistest.
Enesekohaste oskuste all mõistetakse lapse suutlikkust eristada ja teadvustada oma oskusi, võimeid ja emotsioone, juhtida oma käitumist.
PIDAGE  MEELES !
= väärtustage iga last sellisena, nagu ta on, ning toetage ja innustage teda
= hinnake ja väärtustage lapse mõtteid ja aktiivset osalemist
= pakkuge võimalusi tegutseda paaris ja rühmas, üheskoos tegutsemine ning sotsiaalsed oskused on õppimise alus
= pakkuge lapsele oma käitumise ja tegutsemisega sobivaid mudeleid, selgitage ja põhjendage lapsele, milline käitumine on sobiv ja milline mitte

KUNI  2- aastase lapse arendamine sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste omandamiseks  :
* Eneseteadvuse arendamiseks mängige peeglimänge, rääkige lapse asjadest kasutades lapse nime ( need on Mari riided )
* minapildi arendamiseks tehke lapse kohta pildiraamat ( päev lasteaias, mere ääres jne. – põnevuse tekitamiseks tehke raamatule tiitelleht, kus on lapse nimi märgitud )
* Lapse enesemääratluse ja iseseisvuse arendamiseks laske lapsel uusi ülesandeid proovida ( kui see on tema jaoks ohutu ). Lapse otsustusvõime rahuldamiseks andke talle väikesed valikuvõimalused ( millise pluusi paned, kas magustoiduks sööd kohukese või banaani )
* Enesekindluse ja positiivse enesehinnangu arendamiseks vältige lapse kritiseerimist ning mõistke hukka lapse käitumine ( mitte „ sa oled halb laps“, vaid „ sa oled hea laps, kuid sinu praegune tegu ei meeldi mulle“ ). Püüdke negatiivsele märkusele lisada ka positiivne märkus. Kiitust olgu rohkem kui laitust. Täiskasvanu lähedus ja heatahtlikkus on lapse enesekindluse aluseks.
* Potil käimise õpetamiseks kiitke teda, kui tema tegevust saadab edu, ning lohutage, kui tal ei õnnestu
* Sotsiaalsete oskuste arendamisel õpetage last teiste lastega suhtlema, teistega asju jagama, järgima elementaarseid viisakusreegleid
* Mälu arengu toetamiseks aidake lapsel teisi inimesi või asju meenutada, tuletage lapsele meelde ühiseid tegemisi, mängukaaslasi
* Lapse enesekontrolli arendamiseks õpetage teda järjekorras ootama ja käituma ( võtke endale juua ennem, alles siis andke lapsele, telefoniga rääkivat inimest ei saa segada )
* Kehtestage kindlad reeglid, mis võimaldavad lapsel õiget käitumist õppida. Rutiin ja korrapära annavad lapsele kindluse ja turvatunde. Reeglite otstarvet tuleb selgitada lihtsate sõnadega ( „ära löö mind, sest see teeb mulle haiget ja ma hakkan nutma“ ). Kui laps ei taipa, miks reeglid on kehtestatud, rikub ta neid esimesel võimalusel.
* Lapse vastutustunde arendamiseks andke talle väikeseid ülesandeid ( enda järelt mänguasjade koristamine, toidunõud kraanikaussi panna jne. )
* Suheldes väikelapsega jälgige ta kehakeelt. Kasutage ise sama signaali ( kui laps raputab herneste mittesöömiseks pead, raputab ka täiskasvanu pead ja lausub „ ei taha herneid“ )
KUNI 2- aastase lapse omandatud sotsiaalsed  ja enesekohased oskused:
* väljendab lihtsaid emotsioone, mis on tugevad ja vahelduvad kiiresti
* teadvustab ennast, kasutab osaliselt minavormi, proovib ennast maksma panna ning oskab keelduda ja ei öelda
* üritab aru saada teiste inimeste seisukohtadest, kuid tema tajud on enesekesksed
* hindab oma oskusi ja suutlikkust paremaks, kui need tegelikult on
* teab oma ees- ja perekonnanime ja elementaarseid viisakusreegleid ning kasutab neid, kui seda on talle õpetatud
* sööb, joob ja riietub lahti valdavalt iseseisvalt ning püsib suurema aja päevast kuiv ja puhas
* reageerib sõltuvalt olukorrast ja ümbritsevate inimeste käitumisest
* mõistab selgelt väljendatud keeldu „ EI  TOHI“, „ÄRA  TEE“
* tunneb huvi teiste laste vastu, jälgib neid ja mängib nendega kõrvuti
* toetub võõrastega suheldes ja enesekindluse saavutamiseks tuttavatele täiskasvanutele
* matkib täiskasvanu tegevusi, millele saab tagasisidet

2 – 3- aastase lapse arendamine sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste omandamiseks:
* õpetage lapsele, milline käitumine on sobiv, milline mitte. Õige sotsiaalse käitumise ergutamiseks kiitke teda kena koosmängu eest, laitke ebaviisakust ja agressiivset käitumist
* jagage lapsele palju armastust – see suurendab lapse turvatunnet. Lapse enesekindlus on kõikuv ning selle saavutamiseks vajab ta turvatunnet, rutiini ja reegleid
* ärge tehke hirmu tundva lapse üle nalja, vaid toetage ja julgustage teda. Kui ta ei taha hommikul emast lahkuda, julgustage teda rühmaruumi tulema rääkides millised toredad mänguasjad teda ees ootavad. Lühike ja sõbralik hüvastijätt lapsevanemaga taastab lapse enesekindluse kõige kiiremini
* abistage teda ülejõu käivate ülesannete korral. Valige talle sobiva raskusega tegevus või mänguasjad. Kui ta nendega toime ei tule, tehke selgeks, et pole mõtet endast välja minna. Soovitage uuesti proovida ning näidake lahenduseks uudne vaatenurk. Kui laps mõnda seatud eesmärki ei saavuta, rääkige talle tema tugevatest külgedest, mitte nõrkustest
* andke lapsele nõu, kuidas teiste laste seltsis paremini hakkama saada
* õpetage last asju jagama ( kommide jagamine kõikidele ). Olge valmis teiste lastega mängivale lapsele tuge pakkuma  – erimeelsused mängus tekivad selles eas kiiresti, sest lapsed ei mõista üldlevinud käitumisvorme. Summutage lapse tekkinud tüli võimalikult kiiresti ning julgustage edasi mängima.
* Lapse iseseisvuse ja otsustusvõime arendamiseks andke talle võimalus väikseid asju ise otsustada ( mis värvi pluusi paneb jms. )
* Et arendada lapse vastutustunnet, kaasake teda igapäevatoimingutesse ja andke talle väikseid ülesandeid – pühkida laud pärast söömist, rullida vaip enne koristamist jms.
* Õigeid söömisharjumusi õpetades veenduge. Et lapsel oleksid parajad toidunõud, lusikad – kahvlid käepärased, tool õige kõrgusega, toiduportsjon lapsekohane ( ½ – 1/3 täiskasvanu omast ), toidu temperatuur paras. Julgustage teda kahvlit kasutama, kannust jooki valama.
* Riietumisel abistage last, vajadusel võib tähistada näiteks pükste ja T – särgi esipoole pildi vms. märgiga.
2 – 3- aastase lapse omandatud sotsiaalsed ja enesekohased oskused:
* Saab aru, et inimestel võivad olla tema omadustest erinevad tunded ja emotsioonid
* Väljendab tugevaid emotsioone, oma mina. Võib karta tundmatuid ja uusi asju.
* Tahab igapäevastes olukordades valikute üle ise otsustada ning üritab neid ka täide viia.
* Lapse enesekindlus on kõikuv, vajab turvalisust, tunnustust, rutiini, reegleid
* Osaleb koos täiskasvanuga ühistegevustes, teisi lapsi pigem jälgib, tegutseb nendega kõrvuti, jagab mõnikord oma asju teistega – valdavalt on ta siiski omandihoidja. Loob sõprussuhteid nendega, kellega on tihti koos.
* Täidab igapäevaelu rutiini
* Järgib lihtsamaid sotsiaalseid reegleid ning eeskujudele toetudes jäljendab igapäevaelu rolle ja tegevusi

3 – 4-  aastase lapse arendamine sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste omandamiseks  :
* Andke lapse käitumisele positiivset tagasiside – kiitke teda hooliva ja abistava käitumise eest. Eirake sobimatut – võimaluse korral selgitage sõbralikult, mida võinuks teha teisiti. Õpetage lapsele, kuidas lahendada vaidlusi ja konfliktsituatsioone – selgitage sobivat käitumist miks? Ja milleks?
* Reegleid õpitakse kogemuste käigus ( lauamängud, rollimängudes viisakusreeglid )
* Enesekindluse ja turvalisuse suurendamiseks lohutage teda ebaõnnestumiste korral
* Enesekontrollioskuste arendamiseks õpetage last ootama ( lauamänge mängides peab laps ootama oma järjekorda, teise inimese vestlust ei tohi segada oma küsimustega jms. )
* Õppimise ja enesekindluse soodustamiseks vajab laps igapäevastes tegevustes rütmi ja rutiini jälgimist ( päevakava järgimine ). Korduvad tegevused lubavad harjuda ja harjutada, mis on omakorda aluseks õppimisele
* Soosige ja soodustage lapse iseseisvust ja isetegemist. Riietumine võtab rohkem aega, lubage tal siiski ise riietuda
* Käituge ise nii, nagu ootate seda lapselt – laps õpib eeskujude abil. Eeskujusid saab laps lapsevanemalt, eakaaslastele, telesaadetest
3 – 4 – aastase lapse omandatud sotsiaalsed ja enesekohased oskused:
* Väljendab sõnaliselt lihtsamaid emotsioone, soove, tahtmisi, seisukohti, püüab jõuda kokkulepeteni
* Tahab olla iseseisev, kuid sageli pole tal enda suutlikkusest ettekujutust
* Saab hakkama eneseteenindamisega ( riietumine, söömine ), on kujunenud tualetiharjumused
* Teab oma nime, vanust, sugu, märkab soolisi erinevusi
* Seab endale mõningaid eesmärke ja täidab neid
* Väärtustab oma saavutusi, vajab oma tegevuse tunnustamist ja täiskasvanu tähelepanu
* Püüab vahel teisi abistada ja lohutada, tal on ettekujutlused teiste inimeste tunnetest ja nõuetest
* Osaleb lühikest aega ühistegevuses, kuid eelistab üht mängukaaslast rühmale
* Arvestab reegleid mängudes ja tegevustes, mida juhib talle autoriteetne inimene
* Saab aru lihtsamatest käitumise reeglitest seltskonnas, püüab täita kodukorra reegleid. Saab aru valetamisest kui taunitavast käitumisest
* Huvitub võistlusmängudest ning tahab olla edukas

4 – 5 – aastase lapse arendamine sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste omandamiseks  :
* Julgustage last oma tundeid väljendama – kuidas ta ennast tunneb. Kirjeldage ka raamatutegelaste ja mängukaaslaste erinevaid tundeid
* Lapse enesehinnangu toetamiseks rõhutage lapse tugevaid külgi. Ebaõnnestumiste korral lohutage last ja selgitage kuidas võiks teisiti teha. Proovige ebaõnnestumisest üle saada naljaga. Nalja tehke enda, mitte lapse kulul. Osutage, et ka teised teevad vigu.
* Kehtestage lapse kohustusteks väikesed kodutööd ( laua katmine enne sööki, laua koristamine pärast sööki, oma mänguasjade koristamine jms. )
* Innustage last suhtlemist algatama. Õpetage talle, kuidas ennast tutvustada ( lapsega rollimängud ). Võimaldage lapsel suhelda eakaaslastega – laps kogeb ja harjutab oma suhtlus – ja sotsiaalseid oskusi ning õpib teisi arvestama
* Julgustage last välja ütlema oma arvamus ning põhjendama seda. Selgitage talle, et teisi inimesi tuleb kuulata
* Õpetage teda probleemsetes olukordades sõnalist probleemi lahendust, selgitage mis eelised on sõnalisel lahendusel. Harjutage seda.
* Soodustage lapse iseseisvust. Kui lapsel on raskusi üleande lahendamisega, siis tehke koos. Tasapisi vähendage oma osalust ( oma riided nagisse, kappi panna, oma mänguasjad riiulile panna, riiulitelt tolmu võtta jms. )
* Selgitage ja põhjendage kehtestatud reegleid ( õhtul kindlal ajal magama et hommikul puhanuna ärgata, teiste asju ei tohi võtta – kuidas suhtub teine sellesse )
* Juhtige lapse tähelepanu tema tegude tagajärjele ning laske tal neid ka kogeda ( tuleb poriste jalanõudega tuppa = põranda pesemine lapiga )
4 – 5-  aastase lapse omandatud sotsiaalsed ja enesekohased oskused:
* Hakkab mõistma teiste inimeste tundeid ja mõtteid
* Väljendab oma emotsioone ja räägib nendest
* Suhtleb ja tegutseb enamasti iseseisvalt, suudab kuigivõrd oma tegude eest vastutada
* On tundlik teiste hinnangute suhtes, need mõjutavad tema enesehinnangut
* Imiteerib täiskasvanu tegevusi ja rolle, kasutades tema sõnavara ja maneere
* Eelistab sootüübilisi mänge ( poisid autodega, tüdrukud nukkudega jms. )
* Naudib rühma kuulumist, eakaaslaste seltsi, ühistegevusi – teeb eesmärgi saavutamiseks koostööd
* Arvestab reegleid, kogemusi ja muutusi. Järgib teiste poolt reeglite täitmist. Kõne areng võimaldab arusaamatusi lahendama sõnaliselt
* Oskab avalikus kohas sobivalt käituda. TEAB mida tohib, mida mitte.

5 – 6 – aastase lapse arendamine sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste omandamiseks  :
* Andke lapse heale käitumisele positiivne tagasiside ( mulle väga meeldis, kuidas sa täna klotsid oled pannud jms. ). Püüdke leida 6 positiivset asja 1 negatiivse kohta = hoiab olukorra tasakaalus, suurendab lapse eneseusku, parandab tuju
* Leidke lapse jaoks aega ja tähelepanu – lapsed eelistavad pigem negatiivset tähelepanu kui tähelepanu puudumist. Ennetage lapse tähelepanu võitmist sellisel viisil.
*  Emotsioonide mõistmiseks ja väljendamiseks õpetage – julgustage last oma tundeid sõnastama. Rääkige lapsele oma tunnetest ( mure, viha, rõõm jms. ). Õpetage lapsele kuidas erinevatel viisidel kaaslast lohutada, abistada ( kutsuda mängu, abistada kadunud asja otsimisel jms. )
* Probleemsetes ja konfliktsituatsioonides säilitage huumorimeel ( korista tuba = see siin on nagu kuumaastik, varsti saab siin sõita kuukulguriga )
* Lapse enesehinnangu toetamiseks suunake last mängima omaealistega. Suheldes endast vanemate kaaslastega peab ta kasutama suhtlusoskusi, mida ta veel ei valda – laps võib tunda ennast saamatuna. Aidake tal mõista, et igaüks teeb vigu ja need vead aitavad meil õppida. Selgitage talle, et kui ta teeb vea ühes asjas, ei tähenda see, et ta eksiks kõikides asjades
* Toetage laste omavahelist suhtlust ja koostööd. Leidke lapse jaoks mingi tegevus, milles ta on teistest tublim ja tegevus, milles ta vajab teiste abi. Nii võimaldate lapsel tunda end erinevates rollides
* Suurendage lapse enesevastutust ( laps keeldus sööma tulemast, veidi aja pärast on tal kõhuvalu – sest kõht on tühi = osutage, et laps ise valis mittesöömise ja järgmine toidukord on …) . Andke lapsele väikesed kohustused – akvaariumikaladele toidu panemine, oma riiulitelt tolmu pühkimine, taimede kastmine jms.
* Pidage kinni oma lubadustest. Laps õpib austama nii teisi kui iseennast ning käituma teistega sarnasel viisil
5 – 6-  aastase lapse omandatud sotsiaalsed ja enesekohased oskused:
* Tajub ja mõistab teiste inimeste emotsioone ja seisukohti, arvestab teistega käitumistes ja vestlustes
* Seab endale eesmärke ja üritab neid ellu viia
* On oma tegevuses orienteeritud tunnustusele, tähelepanule ja emotsionaalsele toetusele
* Eelistab omasoolisi mängukaaslasi, kujunevad esimesed sõprussuhted
* Suudab lühikest aega täiskasvanu kontrollita kaaslastega mängida ning teha koostööd omal viisil
* Järgib mängudes jaa tegevustes reegleid, eriti reeglite täitmist teiste poolt

6 – 7 – aastase lapse arendamine sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste omandamiseks  :
* Harjutage last vahelduva kiitusega – laps peab harjuma sellega, et kiitus võib tihti järgneda tükk aega hiljem. Julgustage last, et ta tunnustaks end ise ( ma sain sellega tõesti ISE hakkama ). Kiitke teda erinevatel ajavahemikel ( tööd alustades, töö keskel ja töö lõppedes.
* Julgustage last oma tundeid kirjeldama – nii jõuab laps oma tunnetes selgusele, märkab, mida teised tunnevad
* Lapse enesekindluse ja enesekontrolli suurendamiseks laske lapsel ülesande kallal pusida, ärge kohe tõtake appi.
* Õppimise soodustamiseks õhutage last välja uurima kuidas miski toimub – valmistate lapsele avastamisrõõmu, aitate tal hiljem koolis end hästi tunda
* Suhtlemisoskuse arendamiseks õpetage lapsele toimetulekut erinevaates olukordades ( rollimängudes telefonile vastata, mängupoes ostu eest tasuda jms. )
* Arendage lapse vaatlusoskust – kuidas loomad liiguvad, linnuparved lendavad, lilled kasvavad jms. Vaatlusoskus on lugema ja kirjutama õppimise eeldus.
* Õpetage lapsele ohutu käitumise nõudeid ( liiklus, elektrilised kodumasinad jms. )
6 – 7-  aastase lapse omandatud sotsiaalsed ja enesekohased oskused:
* püüab mõista teiste inimeste tundeid ja nende mitteverbaalseid väljendusi, arvestab neid oma käitumises ja vestluses
* vastutab rohkem oma tegevuse eest, räägib oma kavatsustest
* suudab oma emotsioone ja käitumist kontrollida, oskab teistega arvestada, suhtub teiste laste tegemistesse sallivamalt
* suudab tegutseda iseseisvalt, sõltub vähem oma vanematest, vastutab oma käitumise eest
* algatab mänge ja tegevusi
* püüab kõigega hakkama saada, on tundlik oma ebaõnnestumiste ja teiste hinnangute suhtes, otsib vastastikkust mõistmist ja kaasaelamist oma tunnetele
* hoolib väiksematest, osutab neile abi, küsib endale ise abi vajaduse korral
* loob sõprussuhteid
* järgib rühmas reegleid ning arvestab rühma vajadusi, oskab erinevates olukordades sobivalt käituda ning muudab oma käitumist vastavalt tagasisidele
* talub muutusi ja vanematest eemalolekut, siiski uues olukorras on ebakindel ja tõmbub endasse
* arutleb lihtsamate eetiliste probleemide üle ning teeb vahet hea ja halva vahel nii enda kui teiste puhul, kasutab erinevaid vahendeid heaperemehelikult ning tegevuse lõppedes koristab enda järelt.