Oru lasteaed “Mesimumm”
annab lastele alusharidust ning töötab õppekava alusel.
Lasteaias on koolitusluba nr. 3410HTM ( välja antud 7.septembril.2004 )
Õppekava hõlmab järgnevaid valdkondi:
* Mina ja keskkond sotsiaalne keskkond: mina, perekond ja sugulased, kodu, lasteaed, kool, ametid, kodumaa, eesti rahva tähtpäevad, kombed, teised rahvused Eestis, lapsed mujal maailmas, üldinimlikud väärtused ja üldtunnustatud käitumisreeglid, tervise väärtustamine, tervislik toitumine, inimkeha, ohuallikad ning ohutu käitumine

looduskeskkond: kodukoha loodus, muutused looduses,
elukeskkond, inimese mõju loodusele

tehiskeskkond: ehitised, kodutehnika, jäätmed,
transpordivahendid, jalakäija ohutu liiklemine, turvavarustus, virtuaalkeskkond

* Keel ja kõne
keelekasutus – hääldamine, sõnavara, grammatika
suhtlemine, jutustamine ja kuulamine
lugemine ja kirjutamine, lastekirjandus

* Arvutamine
hulgad, loendamine ja arvud, arvutamine
suurused ja mõõtmine
geomeetrilised kujundid
orienteerumine tasapinnal, ruumis

* Kunst
kujutamine ja väljendamine: mõtete, tunnete edasiandmine nähtaval
kujul kujundamine: objektile esteetilise lisaväärtuse andmine
tehnilised oskused: voolimine, joonistamine, maalimine, meisterdamine kunstiteoste vaatlemine, vestlused kunstiteostest, kunstist

* Muusika
laulmine
muusika kuulamine
muusikalis-rütmiline liikumine
pillimäng

* Liikumine
kehalise kasvatuse alased teadmised: ohutus, enesekontroll, hügieen
põhiliikumised
liikumismängud
erinevad spordialad
tants ja rütmika

* Terviseõpetus
Inimese keha, kehaosade funktsioonid, tervislik toit, tervise eest
hoolitsemine, õppekäik Tallinna Tervishoiumuuseumi.
Terviseõpetustund on koolieelikutel 1 X nädalas, tunni viib läbi lasteaia tervisetöötaja.
Teistes vanuserühmades vesteldakse terviseteemadel rühma õppetundides