Oru lasteaed “Mesimumm”
annab lastele alusharidust ning töötab õppekava alusel.
Lasteaias on koolitusluba nr. 3410HTM ( välja antud 7.septembril.2004 )

2023/2024 ÕPPEAASTA TEEMA: Vana vahva lasteaed

EESMÄRGID 2023/2024 õppeaastaks:

  1. Oma kodukoha ajaloo, traditsioonide ja kommete tundmine ja väärtustamine.
  2. Rahvatraditsioonide ja kombestiku tundma õppimine rahvakalendritähtpäevade tähistamise kaudu. 
  3. Lasteaia 40. sünnipäeva tähistamine.

 

Õppekava hõlmab järgnevaid valdkondi:

* Mina ja keskkond sotsiaalne keskkond: mina, perekond ja sugulased, kodu, lasteaed, kool, ametid, kodumaa, eesti rahva tähtpäevad, kombed, teised rahvused Eestis, lapsed mujal maailmas, üldinimlikud väärtused ja üldtunnustatud käitumisreeglid, tervise väärtustamine, tervislik toitumine, inimkeha, ohuallikad ning ohutu käitumine;

looduskeskkond: kodukoha loodus, muutused looduses,
elukeskkond, inimese mõju loodusele;

tehiskeskkond: ehitised, kodutehnika, jäätmed,
transpordivahendid, jalakäija ohutu liiklemine, turvavarustus, virtuaalkeskkond.

* Keel ja kõne:
keelekasutus: hääldamine, sõnavara, grammatika;
suhtlemine, jutustamine ja kuulamine;
lugemine ja kirjutamine, lastekirjandus.

* Arvutamine:
hulgad, loendamine ja arvud, arvutamine
suurused ja mõõtmine
geomeetrilised kujundid
orienteerumine tasapinnal, ruumis.

* Kunst:
kujutamine ja väljendamine: mõtete, tunnete edasiandmine nähtaval kujul;
kujundamine: objektile esteetilise lisaväärtuse andmine
tehnilised oskused: voolimine, joonistamine, maalimine, meisterdamine;
kunstiteoste vaatlemine, vestlused kunstiteostest, kunstist.

* Muusika:
laulmine;
muusika kuulamine;
muusikalis-rütmiline liikumine;
pillimäng.

* Liikumine:
kehalise kasvatuse alased teadmised: ohutus, enesekontroll, hügieen;
põhiliikumised;
liikumismängud;
erinevad spordialad;
tants ja rütmika.

* Terviseõpetus
Inimese keha, kehaosade funktsioonid, tervislik toit, tervise eest hoolitsemine, õppekäik Tallinna Tervishoiumuuseumi.
Terviseõpetustund on koolieelikutel 1 X nädalas, tunni viib läbi lasteaia tervisetöötaja.
Teistes vanuserühmades vesteldakse terviseteemadel rühma õppetundides.