Oru lasteaed “Mesimumm”
annab lastele alusharidust ning töötab õppekava alusel.
Lasteaias on koolitusluba nr. 3410HTM ( välja antud 7.septembril.2004 )

2022/2023 ÕPPEAASTA TEEMA: Hooli ja hoia

EESMÄRGID 2022/2023 õppeaastaks:

  1. Enese väärtustamine ja hooliva tervisekäitumise kujundamine läbi liikumise, tervisliku toitumise, puhkamise, emotsioonide juhtimise ja vaimse tervise eest hoolitsemise;
  2. jätkusuutliku ja ressursitundliku suhtumise kujundamine (loodus)keskkonda läbi kontakti loomise ja hoidmise ümbritsevaga (aktiivne liikumine looduses, keskkonna ressursside (taas)kasutamine, säästliku eluviisi põhimõtete rakendamine igapäevategevustes);
  3. köögi ja abiruumide rekonstrueerimine.

Õppekava hõlmab järgnevaid valdkondi:

* Mina ja keskkond sotsiaalne keskkond: mina, perekond ja sugulased, kodu, lasteaed, kool, ametid, kodumaa, eesti rahva tähtpäevad, kombed, teised rahvused Eestis, lapsed mujal maailmas, üldinimlikud väärtused ja üldtunnustatud käitumisreeglid, tervise väärtustamine, tervislik toitumine, inimkeha, ohuallikad ning ohutu käitumine;

looduskeskkond: kodukoha loodus, muutused looduses,
elukeskkond, inimese mõju loodusele;

tehiskeskkond: ehitised, kodutehnika, jäätmed,
transpordivahendid, jalakäija ohutu liiklemine, turvavarustus, virtuaalkeskkond.

* Keel ja kõne:
keelekasutus: hääldamine, sõnavara, grammatika;
suhtlemine, jutustamine ja kuulamine;
lugemine ja kirjutamine, lastekirjandus.

* Arvutamine:
hulgad, loendamine ja arvud, arvutamine
suurused ja mõõtmine
geomeetrilised kujundid
orienteerumine tasapinnal, ruumis.

* Kunst:
kujutamine ja väljendamine: mõtete, tunnete edasiandmine nähtaval kujul;
kujundamine: objektile esteetilise lisaväärtuse andmine
tehnilised oskused: voolimine, joonistamine, maalimine, meisterdamine;
kunstiteoste vaatlemine, vestlused kunstiteostest, kunstist.

* Muusika:
laulmine;
muusika kuulamine;
muusikalis-rütmiline liikumine;
pillimäng.

* Liikumine:
kehalise kasvatuse alased teadmised: ohutus, enesekontroll, hügieen;
põhiliikumised;
liikumismängud;
erinevad spordialad;
tants ja rütmika.

* Terviseõpetus
Inimese keha, kehaosade funktsioonid, tervislik toit, tervise eest hoolitsemine, õppekäik Tallinna Tervishoiumuuseumi.
Terviseõpetustund on koolieelikutel 1 X nädalas, tunni viib läbi lasteaia tervisetöötaja.
Teistes vanuserühmades vesteldakse terviseteemadel rühma õppetundides.