Lasteaia missioon
Oru Lasteaed “Mesimumm” toetab koostöös koduga iga lapse arengut väärtustades hoolivust, avatust ja ausust.

Lasteaia visioon
Oru Lasteaed “Mesimumm” on loova ja mängulise õpikeskkonnaga lapsesõbralik lasteaed.

Lasteaia põhiväärtused:

  • koostöö – kõikide osapoolte vahel hästi toimiv koostöö, mis põhineb vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel;
  • hoolivus – oskus märgata, hoolivus iseenda ja teiste suhtes, kõikide suhtes heasoovlik, üksteist arvestav ja austav käitumine;
  • avatus – oleme arenemisvõimelised, professionaalsed ning avatud uuendustele;
  • sõbralikkus – positiivne suhtumine ja suhtlemine täiskasvanute ja lastega, loodud on lapsesõbralik keskkond;
  • ausus – sõnade, mõtete ja tegude ühtsus.