Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava
Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008 määrusega nr.87
§ 10 Koostöö lapsevanemaga
(1) Lasteasutuse pedagoogid teevad lapsevanemaga lapse arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb dialoogil, vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel.

Õppe –  ja kasvatustegevuse tulemusel   koolieeliku  oskused – teadmised

MINA  JA  KESKKOND  valdkonnas
* tutvustab ja kirjeldab iseennast, enda omadusi, huvisid jms;
* kirjeldab oma kodu, perekonda ja peretraditsioone;
* nimetab ja kirjeldab erinevaid ameteid;
* nimetab Eesti riiklikke sümboleid ja rahvatraditsioone;
* mõistab, et inimesed on erinevad ning neil on erinevad vajadused;
* oskab eristada igapäevaelus tervisele kasulikku ja kahjulikku;
* julgeb keelduda (ühis)tegevus(t)est,  kui osalemine on ennast ja teisi kahjustav või ohtlik;
* kirjeldab, kuidas ümbritsev keskkond ja inimeste käitumine võib mõjutada tervist;
* järgib isikliku hügieeni nõudeid, sealhulgas hammaste hoidmist ja hooldamist;
* suhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ning käitub seda säästvalt;
* kirjeldab kodukoha loodust, tuntumaid taimi, seeni ja loomi;
* kirjeldab loodust ja inimeste tegevusi erinevates ajatsüklites: ööpäev, nädal, aastaring;
* selgitab, miks on valgus, temperatuur, vesi, muld ning õhk taimedele, loomadele ja inimestele tähtsad;
* selgitab ilmastikunähtuste sõltuvust aastaaegadest, öö ja päeva vaheldumisest;
* mõistab ja märkab enda ja teiste tegevuse mõju ja tagajärgi keskkonnale;
* kirjeldab võimalikke ohte kodus, veekogul, liikluses jm;
* teab, kuidas jalakäijana ohutult liigelda ning jalgrattaga lasteaia õuealal sõita.

KEEL JA KÕNE valdkonnas
* tuleb toime nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega suhtlemisel; arvestab kaassuhtleja ja suhtlemise paigaga;
* saab aru kuuldu sisust ja suudab sellele sobivalt reageerida;
* suudab oma mõtteid suulises kõnes edasi anda;
* jutustab pildi, kuuldud teksti või oma kogemuse alusel, annab edasi põhisisu ja olulised detailid, vahendab ka oma tundeid;
* kasutab kõnes aktiivselt liitlauseid;
* kasutab kõnes kõiki käände- ja pöördevorme ainsuses ja mitmuses;
* valdab suhtlemiseks piisavat sõnavara ja suudab vajadusel ise sõnu moodustada;
* hääldab oma kõnes ja etteöeldud sõnade kordamisel õigesti kõiki emakeele häälikuid;
* tunneb tähti ja veerib kokku 1–2-silbilisi sõnu, tunneb kirjapildis ära mõned sõnad;
* kirjutab joonistähtedega 1–2-silbilisi sõnu õigesti järjestatud ühekordsete tähtedega;
* teab peast emakeelseid luuletusi ja laule.

MATEMAATIKA  valdkonnas
* määrab esemete hulga ühiseid tunnuseid ja jaotab esemeid kahe erineva tunnuse järgi;
* võrdleb hulki, kasutades mõisteid rohkem, vähem, võrdselt;
*  teeb 12 piires loendamise teel kindlaks esemete arvu, teab arvude 1–12 järjestust ja tunneb numbrimärke ning oskab neid kirjutada;
* liidab ja lahutab 5 piires ning tunneb märke + , –, =;
* koostab kahe esemete hulga järgi matemaatilisi jutukesi;
* järjestab kuni viit eset suuruse järgi (pikkus, laius, kõrgus jm);
* rühmitab esemeid asendi ning nähtusi ja tegevusi ajatunnuse järgi;
* oskab öelda kellaaega täistundides;
* kirjeldab enda asukohta ümbritsevate esemete suhtes, orienteerub ruumis, õuealal ja paberil;
* nimetab nädalapäevi, kuid, aastaaegu, teab oma sünnikuud ja -päeva;
* mõõdab esemete pikkust kokkulepitud mõõduühikuga (samm, pulk, nöör vms);
* eristab enamkasutatavaid raha- ning mõõtühikuid (kroon, sent, meeter, liiter, kilogramm) ja teab, kuidas ning kus   neid ühikuid kasutatakse;
* leiab erinevate kujundite hulgast ringi, kolmnurga, ristküliku, ruudu ning kera ja kuubi, kirjeldab neid kujundeid.

KUNSTI  valdkonnas
* leiab ümbritseva vaatlemisel erinevaid detaile, objekte ja nendevahelisi seoseid ning kujutab ümbritsevat vabalt valitud viisil;
* väljendab joonistades, maalides, voolides ja meisterdades meeleolusid ja fantaasiaid;
* kasutab kunstitöö loomiseks erinevaid vahendeid;
* kujutab inimesi neile iseloomulike tunnuste kaudu;
* keskendub alustatud tegevusele ja loob oma kunstitöö;
* loob esemeid erinevaid tehnikaid ja materjale kasutades ning räägib nende otstarbest;
* koostab ise või valib tööst lähtuvalt sobivad motiivid või vahendid eseme kaunistamiseks;
* kirjeldab kunstiteoseid, nende värve ja meeleolu.

LIIKUMISE valdkonnas
* keskendub sihipäraseks kehaliseks tegevuseks;
* peab liikumisel ja mängimisel kinni üldistest ohutusreeglitest, valides sobivad paigad ja vahendid;
* sooritab põhiliikumisi pingevabalt, nii et liigutused on koordineeritud, rütmilised;
* sooritab painduvust, kiirust, vastupidavust ja jõudu arendavaid harjutusi;
* säilitab tasakaalu paigal olles ja liikumisel;
* kasutab harjutuste sooritamisel mõlemat kätt, täpsust nõudvas tegevuses kasutab domineerivat kätt;
* matkib täiskasvanut harjutuste sooritamisel;
* sooritab üheaegselt kaaslasega rütmiliikumisi;
* liigub vastavalt enda tekitatud rütmile ühtlase ja vahelduva tempoga;
* kasutab liikumisel erinevaid vahendeid (lindid, rätikud, rõngad, suusad, kelgud jne);
* mängib sportlike elementidega mänge (korvpall, jalgpall jne);
* peab kinni kokkulepitud mängureeglitest;
* nimetab erinevaid spordialasid ja Eesti tuntumaid sportlasi.

MUUSIKA  valdkonnas
* laulab ilmekalt loomuliku häälega ja vaba hingamisega;
* laulab eakohaseid rahva- ja lastelaule nii rühmas/ansamblis kui ka üksi;
* suudab laulu või muusikapala tähelepanelikult kuulata ning kuulatud muusikat iseloomustada;
* eristab kuulmise järgi laulu ja pillimängu;
* eristab tämbri ja kõla järgi õpitud pille;
* mängib eakohastel rütmi- ja meloodiapillidel õpitud lauludele ja instrumentaalpaladele lihtsaid kaasmänge;
* mängib lastepillidel ja oskab mängida ka pilliansamblis;
* liigub vastavalt muusika meeleolule;
* väljendab ennast loovalt muusikalis-rütmilise liikumise kaudu.