Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava
Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008 määrusega nr.87
§ 10 Koostöö lapsevanemaga
(1) Lasteasutuse pedagoogid teevad lapsevanemaga lapse arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb dialoogil, vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel.

Tunnetus- ja õpioskused on oskused tahtlikult juhtida oma tunnetusprotsesse – taju, tähelepanu, mälu, mõtlemist, emotsioone ja motivatsiooni. Õpioskuste all mõistetakse lapse suutlikkust hankida teavet, omandada teadmisi ja oskusi ning uurida ja katsetada. Õpioskused kujunevad tunnetusoskuste arengu alusel.
PEAME  MEELES !
= laps õpib igapäevategevustes koostegemise ja suhtlemise kaudu
= mida väiksem on laps, seda rohkem aega tuleb leida, et temaga koos tegutseda
= saatke kõiki tegevusi kõnega ning õhutage last keelt kasutama
= lapsed õpivad paremini siis, kui neil on hea olla ( nende füüsilised tarbed on rahuldatud ning laps tunneb end turvaliselt )
= lapsed õpivad mängu kaudu
= iga laps õpib oma rütmis

KUNI  2- aastase lapse arendamine tunnetus – ja õpioskuste omandamiseks  : * lapse keskendumisvõime arendamiseks vähendage häirivaid kõrvalmõjusid ( jätke lapse käeulatusse lelud, millega ta parajasti mängib )
* lapse kuulmistaju ja tähelepanu arendamiseks pöörduge tema poole nimega ning jätkake alles siis, kui ta teile kuulamisvalmilt otsa vaatab. Mida rohkem laps kuulab, seda rohkem ta õpib.
* lapse kuulmistaju ja tähelepanu arendamiseks kasutage heli tekitavaid mänguasju  ( riisi või liivaga täidetud anumad või esemed, mis raputades häält teevad ) ning  selgitage lapsele, kust helid tulevad
* lapse kompimismeele arendamiseks sobivad voolimistegevused, mängud vee ja liivaga – õpib tundma erinevaid materjale, nende kuju ja mustreid
* lapse värviteadlikkuse arendamiseks juhtige lapse tähelepanu tema riiete, lelude eri värvustele. Soovitatav on keskenduda ühele värvile korraga ( otsige ümbrusest kollast värvi ja looge seoseid värvuse ja esemete vahel  )
* mälu arendavad peitusmängud ning väikeste salmide lugemine, riimisalmid
* esemete liigitamise ja vaatlusoskuse arendamiseks sobib paarilise leidmise mäng ( suuruse või värvi järgi ). Rühmitamisoskuse õppimist hõlbustab argitoimingutest rääkimine ( riided paneme kappi, mänguasjad riiulile ). Üksteise sisse käivate mänguasjade abil saab õppida ruumimõisteid sees ja väljas
* mõtlemisoskuse arendamiseks ergutage last ise lahendusi leidma ja korduvalt katsetama ( sobiva karbikaane leidmine )
* mõtlemisvõime arendamiseks rääkige lapsele lihtsalt ja arusaadavalt, miks te midagi teete ning vastake lapse küsimustele. Laps õpib täiskasvanut jälgides, küsimusi esitades ja täiskasvanu tegemisi matkides.
* Lapse mõtlemisvõime ja kõne ergutamiseks paluge teda enne tegevust sellest rääkida   ( kui näete, et ta kavatseb klotsidega ehitama hakata, küsige, mida ta kavatseb teha )
* Lapse tähelepanu ja püsivuse arendamiseks jälgige et ta tähelepanu säiliks mängul. Ärge tõmmake ta tähelepanu muudele tegemistele – nii aitate tal omandada uusi sõnu ja tegevusi.
* Rääkige lapsega aeglaselt, valjusti ja meloodiliselt, kasutage lühikesi lauseid, kasutage rohkesti kordamist – üht ja sama sõna erinevates lausetes ja olukordades.
* Iseseisvuse arendamiseks sobivad tegevused, mida laps ise juhib ja kontrollib. Leidke sobiv tasakaal lapse ja täiskasvanu vahel – täiskasvanu peab alati olema lapse lähedal, et teda tegevuses toetada ja talle vastata, kui ta nõu küsib.
KUNI 2- aastase lapse omandatud tunnetus – ja õpioskused:
* Hangib ümbruskonnast aktiivselt infot, info hulka reguleerib lapsele täiskasvanu
* Keskendub lühikeseks ajaks ühele tegevusele, sõnalise juhendamise korral on püsivam
* Tegutseb teistega kõrvuti ja osaleb ühistegemistes
* Mängib teiste lastega igapäevaseid olukordi kajastavaid rollimänge
* Mõistab sõnade  ja esemete – objektide tähendusi
* Suhtleb 1 – 2 sõnaliste lausetega tuttava täiskasvanuga, kasutab mitteverbaalseid suhtlemisvahendeid ( osutamine, miimika )
* Tunneb huvi raamatute vastu, saab aru lihtsatest jutukestest, seostab jutu sisu oma kogemustega
* Tunnetab keskkonna mõju – avastab seoseid oma tegevuse ja selle tagajärje vahel
* Rühmitab esemeid ühe nähtava tunnuse alusel
* Omandab uusi seoseid aktiivse tegutsemise ning käelise tegevuse kaudu

2 – 3-  aastase lapse arendamine tunnetus – ja õpioskuste omandamiseks  :
* Reegleid õpetades olge vankumatu, piire seades kokkuhoidlik ( ülearu palju reegleid muudab lapse tõrksaks, vähe reegleid muudab ta kindlustundeta )
* Ergutage lapse aktiivsust, uurimistegevust, uudishimu ( vaatleb vett – tilgub, voolab, imbub jne., kui kiiresti mingi nõu täitub või tühjeneb vedelikust, seebimullide puhumine jne. )
* Kuulamisoskuse arendamiseks sobivad mitmed mängud – telefonimäng, helide kuulamismäng. Kuulamisoskus on vundament, millele tuginevad paljud hilisemad saavutused ( lugemisoskus ).
* Ajataju arendamiseks selgitab täiskasvanu tulevikus toimuvaid sündmusi kindlate päevasündmuste kaupa ( homme, reedel, läheme teatrisse ). Rääkige lapsega, mida eile koos tegite, mõni nädal tagasi toimunud meeldejääv sündmus( karneval lasteaias ).
* Lapse mõtlemise arendamiseks sobivad mitmed sortimise mängud ja asjade liigitamised ( ühes karbis on loomad, teises autod ), mäng „vale ese välja“ ( korvis on viis õuna ja üks banaan – banaan välja ).
* Lapse mõtlemisvõimet arendavad küsimused, mis julgustavad teda edasi mõtlema   ( mis juhtub, kui sa lööksid klotsiga selle vaasi pihta ).
* Mälu arendamiseks paluge lapsel mõnd lihtsat ülesannet täitma asudes enne juhiseid valjusti korrata – see suurendab lühimälu salvestusmahtu.
* Mälu arendamiseks mäng: lapse ees on 4 – 5 majapidamiseset, laps vaatleb neid ja jätab meelde ( soovitus: vaatlemise ajal nimetab laps esemeid häälega ), seejärel katke esemed kinni ja laps meenutab, missugused esemed on katte all
* Mälu arendamise mäng: mis on kadunud – laual on 4 – 5 eset, laps jätab need meelde, laps paneb silmad kinni, täiskasvanu võtab ühe eseme laualt ära, laps avab silmad ja ütleb vaatlemise järel mis on kadunud.
* Väljendusoskuse ja seoste loomise arendamiseks paluge lapsel endal mõni jutuke välja mõelda. Kirjutage lapse jutt üles ja lisage lapse raamatusse.
2 – 3 – aastase lapse omandatud tunnetus – ja õpioskused:
* Leiab enesele tegutsemist, plaanib ja organiseerib koos täiskasvanuga
* Keskendub tegevusele lühikeseks ajaks, tema tähelepanu ei ole veel püsiv
* Tegutseb vahetult konkreetsete asjadega, kui ka asu kujutavate sümbolitega
* Kordab ja jäljendab varasemaid mälupilte rollimängudes
* Mängib mõnda aega koos teiste lastega, järgib lihtsamaid reegleid
* On omandanud sõnavara, mis võimaldab tal ennast väljendada
* Osaleb dialoogis
* Eristab oma kogemustele tuginedes realistlikke sündmusi väljamõeldud lugudest
* Rühmitab asju ja esemeid ühe või mitme tajutava omaduse või nimetuse järgi
* Lapsel on ettekujutus arvumõistest ja värvuste nimetusest
* Leiab võrdluse alusel ühiseid ja erinevaid jooni, nendevahelisi seoseid, kasutab info saamiseks keelt, mitte miimikat

3 – 4 – aastase lapse arendamine tunnetus – ja õpioskuste omandamiseks  :
* Mõtlemise arendamiseks sobivad mitmesugused sortimismängud ja asjade liigitamine ( värvuse, pikkuse, vormi, suuruse, mõiste  järgi ). Nt. paluge lapsel ühte karpi korjata loomad, teise riided, kolmandasse söök – laps nimetab igat eset.
* Ruumimõistete õppimiseks näidake lapsele erinevaid esemeid mitmes ruumiasendis ( pall laua all, nukk tooli ette, auto voodi peale jne. )
* Värvinimetuse õppimiseks nimetage värv ja näidake konkreetset eset, paluge lapsel näidata ümbritsevast vastavat värvi eset.

* Pikkuse ja suurusmõistete õppimiseks näidake kahte erineva pikkusega / suurusega eset, laps osutab teie poolt nimetatud esemele – pikk pliiats / lühike pliiats, suur karu/väike karu jne. Laske lapsel joonistada, voolida erineva suurusega/pikkusega esemeid.
* Raskuste õppimiseks andke lapsele sarnaseid, kuid erineva kaaluga asju – nt. kumb liivaämber on raskem/kergem.
* Mõtlemisvõime arendamiseks ning seoste mõistmiseks näidake lapsele lihtsamaid seoseid ja loogilisi paare – käsi + kinnas, sokk + jalg, lill + vaas jne.
* Tähelepanu ja mõtlemisvõime arendamiseks mängige detailide mängu – paluge lapsel leida pildilt puuduvad inimese kehaosad ( pildil puuduvad inimese üks silm, jalg vms. )
* Tähelepanu ja mõtlemisvõime arendamiseks sobivad erinevad keskkonnad – leia poes samasugune jope vms., leia lasteaias kapil kujutatud pilt ka vannitoast, leia kodus reklaamis esitatud ese nt. hambapasta jne.
* Lapse tähelepanu suunamine – leia poest rohelisi asju, tänaval musti autosid, kontserdil väikeseid tüdrukuid jms.
* Kuulmistähelepanu arendamiseks õpetage kuulama erinevaid helisid ning nimetama mis tekitab heli – laual on kinnised topsid, kus on liiv, kivid, kuulikesed jms. , paluge lapsel silmad kinni panna, tekitage mõne topsi heli ja silmad avades ja topse ise sahistades mõistatab laps, milline tops tegi häält.
* Mälu arendamiseks paluge lapsel korrata teie poolt öeldud 3 – 4 numbririda. Õpetage lapsele lihtsaid mõnerealisi kordustega luuletusi ( liisusalmid sobivad ülihästi ) või laule.
* Lapse kõne ja väljendusoskuse soodustamiseks saatke oma tegevust kõnega ja vestelge palju. Eeskuju toel õpib laps paremini ja julgemalt väljenduma ning paranevad tema lauseehitus ja sõnakasutus. Kasutage oma kõnes omadussõnu ja mõisteid, vajaduse korral korrake lapse ütlust ise õigesti. Ergutage last küsima ja rääkima sellest, mida ta näeb või kuuleb. Vaadake koos lastesaateid või raamatut lugedes osutage detailidele või tegelastele. Tuttavat raamatut vaadates või juttu lugedes jätke lause lõpetamata ja paluge seda teha lapsel. Õhutage teda kirjeldama, milline näeb välja maja, tuba, päkapikk, mis maitsega on toit.
* Esitage korraldused selgelt, lihtsalt ja positiivselt, vältige negatiivseid vorme ( palun pane uks kinni – ära jäta ust lahti ).
* Arvumõistete õppimiseks on oluline õpetada lastele numbrite järjestust 1 – 5 ni. Laps ei pea veel aru saama sellest, et number on vastavuses teatud esemetest.
3 – 4 – aastase lapse omandatud tunnetus – ja õpioskused:
* Oskab osaliselt oma tegevusi planeerida ning tegutseb iseseisvalt otsese juhendamiseta.
* Plaanib minakeskse kõne abil oma tegevust ja lahendab probleemid ( Mari läheb õue mängima ).
* Tema kõne toetub mälule ning sõltub sellest, kellega koos ja mis olukorras ta on.
* Saab aru mõistatustest ja lihtsamatest piltlikest võrdlustest.
* Järgib lihtsaid reegleid, huvitub võistlusmängudest, tahab mängus olla edukas.
* Osaleb ühistöös ning teeb koostööd teiste lastega ( ehitusmäng, rollimäng, võistlusmäng, kunstitegevus jms. )
* Liigitab lihtsamate üldmõistete või mitme tunnuse järgi.
* Saab aru arvumõistetest, huvitud tähtedest.
* Omandab uusi teadmisi praktiliste olukordade, kogetud emotsioonide, kujutluste ja kõne kaudu.

4 – 5-  aastase lapse arendamine tunnetus – ja õpioskuste omandamiseks  :
* Mälu ja õpioskuste arendamiseks laske lapsel korrata nii tegevusi, sõnu kui ka mõisteid.
* Püsivuse ja tähelepanu arendamiseks nõudke, et laps oma tegevused ja mängud järjekindlalt lõpuni viiks. Kui lapse tegevus ei ole edukas, pakkuge oma abi ja lõpetage ülesanne koos.
* Lapse vaatlusoskuse ja tähelepanu arendamiseks juhtige tema tähelepanu olulistele detailidele ja infole.
* Uurimistegevuse soodustamiseks tehke lapsega koos praktilisi töid erinevate materjalidega ja anumatega ( mõõtke eseme pikkusi, kaaluge eseme raskusi, lahustage erinevaid aineid jms. ). Paluge lapsel avaldada arvamust oma tegevuse tulemuste kohta. * Planeerimis – ja mõtlemisoskust soodustab tegevusteks valmistumine: kodust õhtusöögilauda kattes toidunõude valimine, joonistamiseks vahendite valimine jms.
* Tähelepanu ja mõtlemisoskuse arendamiseks esemete liigitamine ( värvuse, kuju, temperatuuri, helide järgi ) ja sobitamine erinevate omaduste alusel ( kass, koer, hobune – mille poolest on nad sarnased ).
* Mõtlemis – ja probleemilahendusoskuste arendamiseks arutlege lapsega võimalikke argisituatsioone, mängige läbi erinevaid lahendusi. Arutlege, miks üks lahendus on parem kui teine ( mida teha, kui uks on lukus ja ta ei saa tuppa, mida teha , kui vennal on kõht tühi ja külmkapis ei ole süüa, mida võtame kaasa, kui sõidame Võrumaale tädile külla ). Ärge naerge lapse poolt pakutud absurdsete või ebareaalsete lahenduste üle.
* Mälu arendamiseks õppige lapsega lühikesi salme või laule, lapsele tuntud lastelaulu lauldes jätke laulmine katki ja paluge lapsel laul lõpetada, õpetage kuidas asjade järjestust kergemini meelde jätta jms.
* Kuulmistähelepanu, kuulamisoskuse ja kõne arendamiseks jutustage lapsele lühilookesi, esitage loo kohta küsimusi.
* Innustage last oma kogemustest, tegevustest ja soovidest rääkima ja vestlema, vajaduse korral täiendage tema kõnet uute sõnadega.
* Kujutlusvõime ja loovuse ergutamiseks, fantaasiamaailma sukeldumiseks sobivad reaalsed esemed, kui ka need, mis meenutavad kaudselt või ei meenuta üldse konkreetset eset ( puuklots mikrofoniks jms. )
* Arvumõiste ja hulga õppimiseks paluge lapsel loendada erinevaid objekte ja nimetada hulk, laske lapsel võtta sama kogus esemeid kui on laual, loendada mitu inimest hakkab sööma, loendamist harjutades kasutage abimaterjale – nööpe, sõrmi, pulki jms.
* Põhjuslike seoste ja ajalise järgnevuse mõistmise arendamiseks sobivad:
= lapsel on kolm pilti – ühel on kujutatud kausitäis õunu, teisel tühi kauss ja kolmandal pooleldi täis õunakauss – paluge lapsel pildid ajaliselt järjestada.
= lapsel on kaks pilti – ühel pildil on lillevaas, lilled laual, teisel pildil on vaas põrandal ja katki. Küsige lapselt, mis juhtus? Kuidas juhtus?
4 – 5 – aastase lapse omandatud tunnetus – ja õpioskused:
* Tegutseb lühikest aega iseseisvalt, tegutsemiskindluse saavutamiseks vajab veel täiskasvanu abi
* Reguleerib oma käitumist ja emotsioone täiskasvanu abiga, hakkab oma tegevust planeerides kasutama sisekõnet ( planeerides tegevust ei räägi häälega mida tegema hakkab, vaid teeb seda mõttes )
* Tegutseb koos teistega, teda motiveerivad eakaaslased
* Keeleline areng võimaldab lahendada ülesandeid ja probleeme ning saavutada kokkuleppeid
* Katsetab, uurib erinevaid võimalusi, kasutades sümboleid, kujutlusi, reaalseid esemeid
* Osaleb erinevaates mänguliikides ( rolli -, lavastus -, ehitusmäng ) ja kunstitegevustes * Räägib esemetest, mis pole kohal, olukordadest, mis toimusid minevikus või leiavad aset tulevikus, fantaseerib
* Keskendub huvipakkuvale tegevusele mõnikümmend minutit
* Oskab vaadelda ja märgata detaile, olulisi tunnuseid ja seoseid
* Eristab rühmi ja oskab rühmi võrrelda
* Lapsel on ettekujutlus numbritest, tähtedest ja sümbolitest
* Omandab teadmisi kogemuste ja kõne kaudu, tegutseb aktiivselt ning lahendab probleeme

5 – 6 – aastase lapse arendamine tunnetus – ja õpioskuste omandamiseks  :
* Aidake lapsel seada realistlikke eesmärke, suunake nende täitmisele. Kiitke kui ta on alustatu lõpule viinud.
* Lapse iseseisvust ja enesekindlust arendades osake ise õigel ajal tagasi tõmbuda. Julgustage teda probleemi lahendama. Kuulake teda, kuid ärge tehke midagi tema eest ära. Tegutsedes õpib laps kasutama oma teadmisi ning muutub iseseisvamaks.
* Siduge igapäevased olukorrad uute teadmistega ( erinevate roogade söömine jms. )
* Säilitage rahu ja toetage last igas olukorras.
* Lapse mõtlemise ja tunnete korrastamiseks ning sotsiaalsete reeglite ja rollide tajumiseks ja omaksvõtmiseks mängige rollimänge ning andke tema tegevusele tagasiside

* Motivatsiooni ja koostööoskuste arendamiseks sobivad väikesed projektid – laste vahel jaotatakse ülesanded, igaüks vastutab oma osa eest ( seemnest taime kasvatamine, näidendis osalemine jms. )
* Loovuse ja probleemilahendusoskuse arendamiseks: laste vaba tegutsemine, sõnamängud naljakate riimumistega, mõistatused, olmejäätmete sortimine jms.
5 – 6-  aastase lapse omandatud tunnetus – ja õpioskused:
* Plaanib oma igapäevategevusi, seab eesmärke, lõpetab alustatud tegevuse
* Suudab keskenduda tegevusele vähemalt 20 – 30 minutit
* Kasutab kujutlusi luues ja tegevusi planeerides sisekõnet ( ei räägi häälega mida kavatseb teha, vaid teeb seda mõttes )
* Kasutab kõnet info saamiseks, uute teadmiste omandamiseks
* Järgib ühistegevustes reegleid, suudab reegleid selgitada
* Osaleb aktiivselt käelistes tegevustes
* Saab aru asjade suhetest ja omadustest, ajalis – ruumilisest järjestusest

6 – 7 – aastase lapse arendamine tunnetus – ja õpioskuste omandamiseks  :
* Püsivuse ja tähelepanu arendamiseks nõudke lapselt järjekindlust, et ta oma tegevused ja mängud lõpetaks. Kui ta tegevus ei ole edukas, pakkuge oma abi ja lõpetage ülesanne koos. Keerukamate ülesannete puhul toetage ja andke tagasiside tegevuse eri etappidel ( vihikus iga mustrirea, täherea sooritamisel )
* Vaatlusoskuse ja tähelepanu arendamiseks juhtige lapse tähelepanu olulistele detailidele vahetust ümbrusest ja kujutlevas maailmas ( nimeta kõik pika sabaga loomad, ümmargused esemed, võrdle kahte pilti ja leia erinevused )
* Plaanimisoskuse ja mõtlemise arendamiseks paluge lapsel pakkida ise matkaks vajaminevad asjad, laske joonistada mitme objektiga pilt – kahekorruselina nelja aknaga maja, peoriietes ema jms. Nii õpib laps plaanima tervikut ja seostama detaile.
* Põhjuslike seoste, probleemide lahendamise ja ajalise järgnevuse mõistmise arendamiseks sobivad arutlused lapse enda käitumise ja tegevuste üle. Paluge tal põhjendada igapäevaseid olukordi ning teiste käitumist ( taevas on pilves , pere tahab jalutama minna – kuidas käituda, tänav on libe, vanamemm kukkus maha – kuidas käituda jms. )
* Kuulmistähelepanu ja kuulamisoskuse arendamiseks lugege lapsele ette või jutustage lühikesi jutukesi ning laske lapsel jutuke ümber jutustada. Esitage jutu kohta küsimusi. Kuulmistähelepanu on vaja häälikute eristamisel. Paluge lapsel nimetada sõnas esimene/viimane häälik, laske häälida kõik häälikud.
* Arvumõistete ja hulga õppimiseks harjutage lihtsamaid tehteid abivahenditega
= mitu nööpi saab kui peab kolmele nööbile veel ühe nööbi juurde õmblema, mitu kommi jääb talle kui sõi neljast kommist ühe ära jms.
= laps joonistab ühte kasti seitse palli, teise kasti kaheksa palli – kummas kastis on rohkem/vähem palle jms.
* Mõistete õpetamisel tooge palju näiteid lähiümbrusest, paluge lapsel neid ise leida
= mis on kergem/raskem ( tühi – täis õunakorv, suur – väike poiss jms.  ), noorem/vanem ( laps – vanaema jms. )
= näita pildil, mis/kes on majast paremal/vasakul, mis/kes jääb lauast paremale/vasakule
* Eneseväljendusoskuse ja sõnavara arendamiseks innustage last oma kogemustest, tegevustest ja soovidest rääkima
= mida tegid nädalavahetusel, mis tööd teeb sinu ema, missugust tööd teeb arst jms.
= selgita sõnade tähendusi, kirjelda nähtuste ja esemete olulisi tunnuseid ( sügis, kevad, traktori osad jms. )
= Laske lapsel näidata sõnu mitteverbaalselt – näita sõna liigutuste abil ( lennuk …
* Mälu arendamiseks sobivad
= luuletuse õppimisel lugege salmi kõlava häälega, korrake salmi. Laps õpib. Et kordamine aitab paremini meelde jätta. Meeldejätmist soodustavad sobivad liigutused laulule, luuletusele.
= paluge lapsel meelde jätta etteloetud sõnad
= paluge meelde jäta laual olevatest esemetest nt. kirjutamiseks, söömiseks jms. mõeldud esemed. Õpetage, et meeldejätmine on lihtsam, kui ta toetub esemete üldnimetusele – kirjatarbed, sööginõud jms.
* Sündmuste ajalise järgnevuse õpetamiseks kasutage seeriapilte –
= paluge järjestada 4 – 5 pilti ning küsige mis juhtus kõigepealt, mis siis juhtus …
= alustades erinevates nädalapäevadest, laske nimetada kõik järjekorras
6 – 7-  aastase lapse omandatud tunnetus – ja õpioskused:
* Plaanib oma igapäeva tegemisi, üritab tegutseda sihipäraselt ning lõpetab alustatud tegevused
* Suudab reguleerida oma käitumist, emotsioone
* Toetub tegutsedes oma tegevusele antavale tagasisidele, eakaaslaste hinnangule ja võrdlustele teistega

* Keskendub korraga mitmele tegevusele ja on suuteline kestvamaks tahtepingutuseks * Seab uudses olukorras täiskasvanu sõnalise juhendamise abil eesmärke
* saab aru lihtsamatest seostest (hulk, põhjus, tagajärg), tajub esemeid, sündmusi ja nähtusi tervikuna
* Mõtleb nii kaemuslik – kujundlikult kui ka verbaalselt, saab kuuldust aru, reageerib sellele vastavalt ning kasutab arutlevat dialoogi
* Suhtub õppimisse positiivselt – tahab õppida, uurida, esitada küsimusi, avastada ja katsetada
* Rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel
* Kasutab materjali meeldejätmiseks kordamist
* Osaleb erinevates mänguliikides ( rolli -, ehitus -, lavastus -, liikumis -, õppemäng ), järgib reegleid
* Teab ja kasutab tähti, numbreid, sümboleid, kirjutab etteütlemise järgi 1 – 2 silbilisi lihtsaid sõnu ( ema, isa, karu, täna, tule jms. ), teeb lihtsamaid matemaatilisi tehteid
* Kasutab eakaaslastega suheldes arutlevat dialoogi, räägib rohkem iseendast, tunneb huvi teiste vastu