Oru lasteaed “Mesimumm” kodukord.

Vastu võetud hoolekogu koosolekul 17.02.2020 koosoleku protokoll nr 1-10/4.

Head lapsevanemad!

Oma lapse lasteaiapäeva meeleolule ja kordaminekule
panete aluse Teie.
Selleks:
alaku lapse hommik rahulikus tempos ja suhtlemine rõõmsas meeleolus. Ja lapsele järgi tulles teadke, et ta on Teid kogu päeva oodanud ning Teist kallimaid tal ei ole.
RÕÕMUSTAME SIIS KÕIK KOOS!

ORU LASTEAED „MESIMUMM” KODUKORD

1. Üldsätted
1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.
1.2. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel, keskkonnas ELIIS ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
1.3. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
1.4. Lasteaiatasu määrad ja maksmise kord on kehtestatud Kose Vallavalitsuse ja Volikogu määrustega.
1.5. Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja kinnitab lasteasutuse hoolekogu.

2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine
2.1. Lasteaed on avatud igal tööpäeval 7.00 – 19.00. Hommikuti 7.00- 8.00 ja õhtuti 18.00 – 19.00 on avatud lasteaias valverühm(ad). Lapsevanem tuleb lapsele järele hiljemalt 18.45, et lapsel jääks aega riietumiseks ning lapsevanemal ja rühma töötajal omavaheliseks suhtlemiseks.
2.2. Vabariigi aastapäeva, võidupüha, jõululaupäeva ja uusaasta eelsetel tööpäevadel on lasteaed avatud kuni kella 16.00-ni. Riiklikel pühadel ja eriolukordadel (elektrikatkestus, veeavarii vms) on lasteaed suletud.
2.3. Vastavalt vajadusele on direktoril õigus liita rühmi ja teha muudatusi töökorralduses (suvekuudel, puhkustel, koolivaheaegadel, personali haigestumisel jne).
2.4. Laps tuleb hommikul lasteaeda puhanuna, puhta, korrastatud välimusega (juuksed kinni, küüned lõigatud) ja tervete hooldatud riietega (lukud on terved, nööbid ees).
2.5. Lapse kohanemisperioodi üle otsustatakse kokkuleppel õpetajaga lähtuvalt lapse individuaalsusest.
2.6. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe-ja kasvatustegevuste algust ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava. Kui soovitakse süüa hommikueinet, on soovitav kohale jõuda hiljemalt 8.30ks. Kes hommikusööki ei söö, peaksid jõudma hiljemalt 9.00. Juhul, kui laps jõuab lasteaeda hommikuringi või õppetegevuse ajal, ootab lapsevanem rahulikult koos lapsega esikus, kuni tekib sobiv moment rühmaga liitumiseks (nii ei ole häiritud tegevusest osavõtvate laste tähelepanu).
2.7. Lasteaia siseruumides ja koridoris kõnnitakse ilma välisjalatsiteta.
2.8. Lapsevanem annab hommikul isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt. Juhul, kui lapsevanem peale lapse vastuvõtmist rühma töötajalt jääb lapsega viibima lasteaia alale, loetakse laps lapsevanemale üleantuks.
2.9. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka lapsevanema poolt samal päeval teavitatud ja volitatud esindajatele. Lapsevanema poolt volitatud isik peab olema vähemalt neljateistaastane.
2.10. Rühma töötajal on keelatud last üle anda alla 14-aastasele alaealisele, selleks volitamata isikule või joobetunnustega isikule.
2.11. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat rühma (valverühma) kontakttelefonil.
2.12. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järele tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat kuni 19.00ni. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või selleks volitatud isikutega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
2.13. Lapsevanem annab rühma teada, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda keskkonnas ELIIS või rühmatelefonil.
2.14. Laps arvestatakse toidupäevalt maha teatamisega sama päeva hommikul hiljemalt 7.30. Lasteaeda naasmisest informeerib lapsevanem lasteaeda vähemalt üks päev ette.

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine
3.1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult tervisetõendi alusel lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, k.a diabeet ja allergiad, mille alusel personal kohandab võimaluse korral lapsele vajaliku menüü, päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
3.2. Õpetajad jälgivad lapse arengut ja toimetulekut lasteasutuses ning vajaduse korral kohandavad õppe- ja kasvatustegevust lapse erivajaduse järgi.
3.3. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
3.4. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia tervishoiutöötajat.
3.5. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses lapsevanema vastutusel ja kokkuleppel määratud lasteasutuse töötajaga.
3.6. Lapse haigestumise korral nakkushaigusesse (arsti poolt diagnoositud) tuleb lapsevanemal teavitada lasteaeda esimesel võimalusel. Lasteaed teavitab teisi lapsevanemaid lasteaias levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist nimetamata seejuures haigestunud laste nimesid.
3.7. Lapsel peavad lasteaias olema vajalikud isiklikud hügieenivahendid (kamm või juuksehari, taskurätik); vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad ja võimlemistegevuseks spordiriided (T-särk, püksid või retuusid), mida hoitakse eraldi kotis.
3.8. Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõud, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.
3.9. Lapsel on ilmastikule ja tema kasvule sobivad õueriided, peakate (ka suveperioodil) ja jalanõud. Lasteaia õueriietus võiks olla eraldi koju minemise riietusest, milles laps tunneb end mugavalt, kartmata end määrida.
3.10. Kinnaste valikul on soovitavad sellised labakindad, mis on niiskus- ja veekindlad. Sõrmikuid soovitame kanda lapsel, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna.
3.11. Lapse riietel ei tohi olla pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile. Paeltega jalanõude kandmiseks peaks laps oskama neid ka ise siduda.
3.12. Laste riided ja jalanõud tuleb märgistada, et ära hoida asjade kadumist ja vahetusse minemist
3.13. Lapsevanem hoiab korras lapse kapi (riided õiget pidi keeratud ja nagisse riputatud). Nädala lõpus vaatab lapsevanem lapse riided ja muud kapis olevad asjad üle ning lasteaia jaoks mittevajalik viiakse koju.
3.14. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
3.15. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
3.16. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimub võimalikult palju laste tegevusi õues.
3.17. Lasteaias toimuvad huvitegevused kokkuleppel lasteaia direktoriga ja kellaaegadel, mis lasteaia päevakava ega lasteaias korraldatud üritusi ei sega. Huviringidesse võtab lapse ja saadab tagasi rühma huviringi juhendaja. Huviringidesse puudutavates küsimustes suhtleb lapsevanem ringijuhendajatega. Väljaspool lasteaeda toimuvatesse huviringidesse viib lapse lapsevanem.

4. Turvalisuse tagamine
4.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
4.2. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
4.3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.
4.4. Lasteaia personal tagab laste turvalisuse ja takistab laste omavolilise lahkumise lasteaia ruumidest ja territooriumilt.
4.5. Võõraste isikute omavoliline viibimine lasteaia ruumides ja territooriumil on keelatud.
4.6. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.
4.7. Laste magamise ajal on laste juures vähemalt üks täiskasvanu.
4.8. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
4.9. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed (soovitavalt) ja rühma töötajad (kohustuslik) helkurvestides.
4.10. Hädaolukorra, häire, tulekahju või muu erakorralise olukorra puhul teavitatakse lapsevanemaid telefonitsi. Tulekahju korral lapsed evakueeritakse. Seepärast palume koheselt teavitada rühmaõpetajat Teie kontaktandmete muutusest.
4.11. Lapsevanemad ja lasteaia töötajad sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus. Jalgväraval kinnitada ülariiv, et lastel puuduks võimalus omavoliliselt väravat avada. Lapsevanem ei luba võõrast last aiast välja.
4.12. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele.
4.13. Keelatud on parkida auto lasteaia väravate ette, kuna see takistab juurdepääsu lasteaia territooriumile. Lasteaia parklasse ei ole lubatud parkida töötava mootoriga autot.
4.14. Lasteaia territooriumil, sh parklas on keelatud suitsetada (ka e-sigarette) ja tarvitada alkoholi ning teisi narkootilisi aineid.
4.15. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
4.16. Lasteaeda pole lubatud kaasa võtta nutiseadmeid, tugevat heli tekitavaid ja vägivaldsusele õhutavaid mänge ning mänguasju, mis on väiksemad kui kolm sentimeetrit. Kaasa pole lubatud võtta ehteid ja kosmeetikavahendeid, mis võivad ohustada laste turvalisust.
4.17. Maiustused või muud toiduained on lubatud kaasa võtta kokkulepitud juhtudel (sünnipäevad, matkad vms).
4.18. Pidude ja ürituste ajal, mis toimuvad koos lapsevanematega, vastutab lapse eest lapsevanem (välja arvatud eeskava ajal) ning kannab hoolt, et lapse ja teiste kaasasolevate pereliikmete (nooremate või vanemate vendade-õdede) käitumine ei segaks teisi üritusel viibijaid.
4.19. Laste ujulasse suplemisel viimisel peab vähemalt iga seitsme lapse kohta olema õpetaja, treener või täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi ja juhendab vees toimuvaid tegevusi ning osutab vajaduse korral abi.
4.20. Rühma tööd puudutavate küsimuste lahendamisel pöördutakse esmalt rühma õpetajate poole. Kui küsimustele ei leita lahendust, võib lapsevanem pöörduda õppealajuhataja, direktori või hoolekogu esindaja poole.
4.21. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
4.22. Hädaolukorra ennetamine, sellele reageerimine, juhtumist teavitamine, juhtumi lahendamine ning meetmete rakendamine on täpsemalt sätestatud „Oru Lasteaed „Mesimumm“ hädaolukorra lahendamise plaanis“
4.23. Lastelt ja lapsevanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel, kasutamisel ja edastamisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust.

5. Koostöö
5.1. Lasteaia tegevuse paremaks korraldamiseks ja laste turvalisuse tagamiseks on lapsevanemal õigus teha ettepanekuid ja avaldada arvamust rühma õpetajatele, direktorile ja hoolekogu esindajale.
5.2. Lapsed, lapsevanemad ja töötajad järgivad üldtunnustatud käitumisnorme ning rühma kokkuleppeid ja reegleid. Täiskasvanud on oma käitumise, suhtumise ja suhtlemisega kõikidele lastele eeskujuks.
5.3. Lasteaia töötajad loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteasutuses.
5.4. Lapsevanema positiivne, heatahtlik ning usalduslik suhtumine lasteaeda, lasteaia töötajatesse ja lapse mängukaaslastesse on hea koostöö aluseks.
5.5. Lapsevanem on oodatud osalema lastevanematele korraldatavatele üritustele ja koosolekutele. Lasteaia ja pere koostööd soodustav info on väljas rühma infotahvlil, ELIISis, rühma listis ja lasteaia kodulehel.

    Lapse heaolu põhineb kõikide osapoolte koostööl!